Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De afgelopen eeuw zijn er 9 vogels verdwenen als broedvogel in Nederland. Voor zeker 10 soorten dreigt eveneens uitsterving. Dat komt door de vernietiging van leefgebieden en het verdwijnen van insecten, aldus Vogelbescherming Nederland. 

 Het boek Bedreigde Vogels in Nederland laat zien dat de grote veranderingen in ons land van de afgelopen decennia enorme effecten op de vogelbevolking hebben gehad. In vrijwel alle leefgebieden, van het stedelijk gebied tot moeras, hei en duin, zijn veel soorten ernstig in aantal achteruit gegaan, verdwenen of ze staan op het punt te verdwijnen uit Nederland. De zomertortel is de eerste ‘kanshebber’ om uit Nederland te verdwijnen. De soort is sinds de jaren vijftig met meer dan 90% in aantal achteruitgegaan. Ook weidevogels als de grutto dreigen uit te sterven.

Het meest dramatisch is de situatie in het boerenland. Met een reeks maatregelen, zoals het terugdringen van het gebruik van pesticiden en gerichte maatregelen in het landschap, is de negatieve trend te keren.

Deel dit artikel