© foto Shutterstock

Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging roepen de Provincie Gelderland met klem op om de gesignaleerde tamme wolf op de Hoge Veluwe onmiddellijk van een zender te voorzien en te starten met verjagen, zodat de wolf niet nóg tammer wordt. Herhaaldelijk zijn er beelden vertoond van een wolf die veel te dicht bij mensen komt...

Deze situaties vinden beide organisaties erg zorgelijk. De wolf vertoont gedrag dat lijkt op dat van een tamme wolf en op die manier ontstaat er een zeer onwenselijke en gevaarlijke situatie: de wolf lijkt mensen niet meer uit de weg te gaan. Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging roepen de provincie op om direct actie te ondernemen.

In Nederland leven enkele tientallen wolven in de natuur. Deze dieren hebben hun weg teruggevonden naar ons land en verrijken de Nederlandse natuur. Maar… na jaren van afwezigheid, moeten we als mens weer leren samenleven met de wolf. Om dit in goede banen te leiden is er in 2019 een ‘wolvenplan’ opgesteld. De meeste van de in Nederland aanwezige wolven leven hier zonder problemen. In dit plan worden echter diverse scenario’s uitgewerkt van situaties met wolven, die wél tot problemen zouden kunnen leiden. Het plan geeft met dit wolvenplan houvast en helderheid aan overheden, terreineigenaren, boeren en de andere betrokkenen hoe om te gaan met de wolf en zo probleemsituaties te voorkomen.

Zenderen en verjagen

In het plan is een scenario opgenomen voor het geval een wolf regelmatig te dicht in de buurt van mensen komt. De te nemen maatregel daarbij is ‘zenderen’ en verjagen. Als dat geen resultaat heeft dient de wolf te worden gedood. Zenderen betekent dat de wolf na verdoving een halsband omkrijgt die een gps-signaal afgeeft. Op dit moment wordt er niet gezenderd en dus ook niet verjaagd… Door het zenderen van de wolf kan goed gecheckt worden of verjaging werkt: je kunt dan precies nagaan waar de wolf zich bevindt en controleren of hij zich nog in de buurt van mensen begeeft. Ook kun je hiermee nagaan of de tamme wolf inderdaad één dier is of dat er mogelijk nog meer tamme wolven in het betreffende gebied zijn.

Nu ingrijpen

De organisaties komen tot de conlusie dat er momenteel een acute, zeer gevaarlijke situatie is ontstaan, doordat de wolf een extreme gewenning aan mensen laat zien. Zenderen en verjagen moet daarom onmiddellijk gebeuren. En als deze maatregel niet snel blijkt te helpen, is er volgens het wolvenplan maar één maatregel die overblijft: het verwijderen van de wolf. De wet geeft voor dit soort uitzonderlijke situaties voldoende ruimte om ook een beschermd dier als de wolf te doden. Om duurzaam samen te kunnen leven met de wolf in Nederland en ongelukken te voorkomen, is het van belang dat overheden snel en adequaat handelen in het geval dat er problematisch gedrag van een individuele wolf is. Alleen dan kunnen we conflictarm samenleven met wolf en mens in Nederland.

Bron: Natuurmonumenten

Deel dit artikel