Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Wie een wandeling maakt in de buurt van Schokland maakt meer kans om weidevogels te spotten. Stichting Het Flevo-landschap heeft de eerste onderzoeksresultaten van de vogeltellingen van 2018 binnen. De weidevogels op Schokland doen het erg goed.

Op Schokland zijn de zomertaling, slobeend, grutto (foto), graspieper, veldleeuwerik en kievit behoorlijk in aantal gestegen. Het aantal tureluurs is wat gedaald en in 2018 zijn geen watersnippen en rallen aangetroffen. Het beeld bestaat dat dit voorjaar een wat te laag waterpeil is aangehouden.

Veel bosvogels, zoals de grote bonte specht, de kleine bonte specht, de boomklever en de boomkruiper zijn, ondanks alle kapwerkzaamheden vanwege de essentaksterfte, in aantallen gestegen ten opzichte van 2011. Uitzondering is de appelvink. De nachtegaal, blauwborst, rietzanger en roodborsttapuit hebben zich voor het eerst in het gebied gevestigd.

Ook in het moeras in de Rotterdamse Hoek is geteld en het gebied begint zich te ontwikkelen. Dat is terug te zien in het aantal broedvogels dat zich er heeft gevestigd, zoals de dodaars, rietzanger, kleine karekiet en rietgors. Bij de weidevogels in het gebied gaat het niet goed. Na hoogtemetingen van het maaiveld en de stuwen is gebleken dat de stuwen niet goed zijn geplaatst, waardoor het waterpeil in het gebied te laag staat. Dit zal op korte termijn verbeterd worden. De kievit, grutto, tureluur, gele kwikstaart en veldleeuwerik namen in aantallen af. De enige uitzondering vormt de graspieper.

In het geïsoleerd liggende en kleine bosgebied broeden opvallend veel bosvogelsoorten, zoals de havik, appelvink, vuurgoudhaan, grauwe vliegenvanger, boomkruiper, boomklever en grote bonte specht.

Deel dit artikel